Duyurular

...

İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI

DUYURUSU

 

Yurtdışında görülen öğrenimlerin ardından alınan diplomaların denklik ve tanınma işlemlerine esas olmak üzere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu doğrultusunda, Fakültemiz tarafından aşağıda isimleri verilen alanlar için lisans düzeyinde sınavlar yapılacaktır.

 

  • Ziraat Mühendisliği

  • Biyosistem Mühendisliği 

1) İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı, yazılı ve sözlü/uygulama olmak üzere 2 aşamada aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

Yazılı Sınav: 23 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00’da (İlgili bölümde yapılacak)

Sözlü/Uygulama Sınavı: 24 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00’da (İlgili bölümde yapılacak)

 

2) Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

     a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na diploma denklik belgesi almak üzere başvurmuş olması,

 

     b) Her aday senede 1 defa sınava girme hakkı olduğundan daha önce diğer üniversitelerce yapılan İlmi Hüviyet Tespitine girmemiş olması (aşağıda    örneği olan Taahhütname doldurulacak).

 

3) Sınav başvurusu ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

     a) Sınav Başvuru Tarihleri: 16 Eylül 2019 – 23 Eylül 2019 (aşağıda örneği olan dilekçe ile başvurulacak)

     b) Sınav Başvuru Yeri: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yazı İşleri Bürosu

     c) Başvuru Şekli: Bizzat gelerek veya yukarıda belirtilen tarihlerde fakültemize ulaşmış olması şartıyla posta yolu ile başvuru yapılabilir. Faks yolu ile    yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

4) Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb.) esas almaları gerektedir. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından başvuru aşamasında verilen bilgiler esas alınacağından, bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 

5) Sınav kontenjanı başvuru yapılacak her alan için 25 (Yirmibeş) kişidir.

 

6) Başvuruda bulunan adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından incelenecek ve daha sonra ilan edilecektir. Başvuru sayısının sınav kontenjanından fazla olması durumunda, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından “Noter” huzurunda kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 25 asıl ve en fazla 25 yedek aday olmak üzere internet sayfamızda ilan edilecektir.

 

7) Sınav ücreti ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

     a) Sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracaklardır. Asıl adaylar, ödeme yaptıklarına gösteren banka dekontunun bir örneğini elden veya posta yolu ile 2 Ekim 2019 tarihi mesai saati sonuna kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Banka dekontu tarafımıza ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

     b) Dekontunu göndermeyen asıl adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru 4 Ekim 2019 tarihinde fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.

     c) Sınava çağrılan yedek adaylar aşağıda belirtilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve dekontun bir örneğini 8 Ekim 2019 tarihi mesai saati sonuna kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Banka dekontu tarafımıza ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

     d) Sınav ücreti 700 TL’dir (KDV dahil).

     e) Sınav ücreti yatırma bilgileri

          Birim: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi

          Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çukurova Üniversitesi Şubesi

          IBAN/Hesap No: TR49 0001 0016 9025 5940 2050 14

 

Dekont Açıklama Bilgisi: Ücret yatırılırken açıklama kısmında adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibarenin (Örnek: İlmi Hüviyet Tespit Sınavı – Ziraat Mühendisliği) yer alması gerekmektedir. Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk ücreti yatırana aittir. Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler, arşiv dosyasında tutulacak ve kişilere iade edilmeyecektir.

 

8) Başarı tespitinde, yazılı sınavın %40’ı, sözlü/uygulama sınavının %60’ı değerlendirmeye alınacak olup, 100 üzerinden 50 puan alan Başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav için bilimsel hesap makinesi serbesttir ve başka hiçbir kaynak alınmayacaktır.

 

9) Sınav sonuçları “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” şeklinde 31 Ekim 2019 tarihinde fakültemiz internet sayfasında ilan edilecektir. İnternet sayfasından yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir. Bunun dışında ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

 

10) Adaylar sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmaları gerekmektedir:

  • T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı

  • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

  • Kurşun kalem ve silgi

 

11) Adaylar sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmamaları gerekmektedir:

  • Bilimsel hesap makinesi hariç tüm elektronik ve mekanik cihazlar

  • Kablosuz iletişim sağlayan, bluetooth vb. özellikli cihazla ile çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, kulaklık, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği taşıyan tüm cihazlar

  • Resmi görevli olsalar dahi silah ve benzeri teçhizat

 

12) Sınav kuralları: Sınava girecek adayların yüzü, kimliği tespit edilecek şekilde açık biçimde olması ve kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) ile güvenlik kontrolü için sınavın başlamasından yarım saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların işbu ilanımızda, sınav yönetmeliğinde/kılavuzunda belirtilen kurallara uymamaları halinde, sınavdan tutanak tutularak çıkartılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavın şekline ve/veya uygulamasına itirazlarını sınavdan sonra 5 iş günü içinde, sınav sonuçlarına itirazlarını ise ilandan itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapabileceklerdir. İtirazların sonuçları ise en çok 3 iş günü içinde değerlendirilerektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------

Başvuru Dilekçesi

Taahhütname