Duyurular

...

İlmi Hüviyet

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI  DUYURUSU

 

Yurtdışında görülen öğrenimlerin ardından alınan diplomaların denklik ve tanınma işlemlerine esas olmak üzere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu doğrultusunda, Fakültemiz tarafından aşağıda isimleri verilen alanlar için lisans düzeyinde sınavlar yapılacaktır.

 

•    Ziraat Mühendisliği

 

Başvurusu Kabul Edilenlerin Listesi

1) İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı, yazılı ve sözlü/uygulama olmak üzere 2 aşamada aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

Yazılı Sınav                             : 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00’da (İlgili bölümde yapılacak)

Sözlü/Uygulama Sınavı     : 24 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00’da (Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacak)

 

2) Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a)       Sınava, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına denklik başvurusu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar başvuru yapabilir,

b)      Her adayın senede 1 defa sınava girme hakkı olduğundan daha önce diğer üniversitelerce yapılan İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına girmemiş olması gerekmektedir (ek’te örneği olan Taahhütname doldurulacak).

 

3)Sınav başvurusu ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

a)       Sınav Başvuru Tarihleri: 17 Ekim 2023 – 24 Ekim 2023 (ek’te örneği olan dilekçe ile başvurulacak)

b)      Sınav Başvuru Yeri: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yazı İşleri Bürosu

c)       Başvuru Şekli: Şahsen gelerek veya yukarıda belirtilen tarihlerde fakültemize ulaşmış olması şartıyla posta yolu ile başvuru yapılabilir. Faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

4) Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb.) esas almaları gerekmektedir. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından başvuru aşamasında verilen bilgiler esas alınacağından, bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 

5) Sınav kontenjanı başvuru yapılacak her alan için 25 (Yirmibeş) kişidir.

 

6) Başvuruda bulunan adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından incelenecek ve daha sonra ilan edilecektir. Başvuru sayısının sınav kontenjanından fazla olması durumunda, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından “Noter” huzurunda kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 25 asıl ve en fazla 25 yedek aday olmak üzere internet sayfamızda ilan edilecektir.

 

7) Sınav ücreti ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

a)       Sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracaklardır. Asıl adaylar, ödeme yaptıklarını gösteren banka dekontunun bir örneğini elden veya posta yolu ile 7 Kasım 2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Banka dekontu tarafımıza ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

b)      Dekontunu göndermeyen asıl adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru 9 Kasım 2023 tarihinde fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.

c)       Sınava çağrılan yedek adaylar aşağıda belirtilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve dekontun bir örneğini 14 Kasım 2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Banka dekontu tarafımıza ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

d)      Sınav ücreti 3500 TL’dir (KDV dahil).

e)      Sınav ücreti yatırma bilgileri

f)        Birim: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Birimi

g)       Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çukurova Üniversitesi Şubesi

h)      IBAN/Hesap No: TR49 0001 0016 9025 5940 2050 14

 

Dekont Açıklama Bilgisi: Ücret yatırılırken açıklama kısmında adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibarenin (Örnek: İlmi Hüviyet Tespit Sınavı – Bahçe Bitkileri Bölümü) yer alması gerekmektedir. Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk ücreti yatırana aittir. Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler, arşiv dosyasında tutulacak ve kişilere iade edilmeyecektir.

 

8) Başarı tespitinde, yazılı sınavın %40’ı, sözlü/uygulama sınavının %60’ı değerlendirmeye alınacak olup, 100 üzerinden 50 puan alan Başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav için bilimsel hesap makinesi serbesttir ve başka hiçbir kaynak alınmayacaktır.

 

9) Sınav sonuçları “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” şeklinde 5 Aralık 2023 tarihinde fakültemiz internet sayfasında ilan edilecektir. İnternet sayfasından yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir. Bunun dışında ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

 

10) Adaylar sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmaları gerekmektedir:

·      T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı

·      Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

·      Kurşun kalem ve silgi

 

11) Adaylar sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmamaları gerekmektedir:

·      Bilimsel hesap makinesi hariç tüm elektronik ve mekanik cihazlar

·      Cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

·      Kablosuz iletişim sağlayan, bluetooth vb. özellikli cihaz ile çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, kulaklık, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği taşıyan tüm cihazlar

·      Resmi görevli olsalar dahi silah ve benzeri teçhizat

 

12) Sınav kuralları: Sınava girecek adayların yüzü, kimliği tespit edilecek şekilde açık biçimde olması ve kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) ile güvenlik kontrolü için sınavın başlamasından 30 dakika önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların işbu ilanımızda, sınav  yönetmeliğinde/kılavuzunda belirtilen kurallara uymamaları halinde, sınavdan tutanak tutularak çıkartılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavın şekline ve/veya uygulamasına itirazlarını sınavdan sonra 5 iş günü içinde, sınav sonuçlarına itirazlarını ise ilandan itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapabileceklerdir. İtirazların sonuçları ise en çok 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır.

 

 

Başvuru Forumu

 

Taahhutname